Zaloguj się

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego noster.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dotyczące korzystania ze sklepu internetowego noster.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.noster.pl

2. Sklep internetowy noster.pl prowadzony jest przez NOSTER WD spółka z o.o. (adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000870426, NIP: 5512647032, REGON: 387579000, adres poczty elektronicznej: sklep@noster.pl, numer telefonu: (+48) 510 232 328.

3. Słownik pojęć:

a) Sklep internetowy/ sklep noster.pl– sklep internetowy noster.pl dostępny pod adresem www.noster.pl
b)
Sprzedawca - Pracownik NOSTER WD spółka z o.o.
c)
Kupujący– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
d)
Zamawiający - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zamówienia w sklepie internetowym
e)
Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na stronie internetowej sklepu noster.pl i uzyskała dostęp do Konta Zarejestrowanego Użytkownika
f)
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
g)
Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego w brzmieniu, jakie nadaje ustawa o prawach konsumenta.
h)
Konto Zarejestrowanego Użytkownika – konto w sklepie internetowym noster.pl, dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników po zarejestrowaniu się na stronie sklepu oraz po wprowadzeniu adres e-mail oraz hasła, umożliwiające w szczególności zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych.
i)
Siedziba Sprzedawcy - ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów

§ 2
Warunki i zakres świadczonych usług

1. Sprzedawca w zakresie prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu składania zamówień na towary wyszczególnione i niewyszczególnione w sklepie internetowym, zarówno podmiotom posiadającym Konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również podmiotom nie posiadającym takiego konta
b) dostarczaniu bezpłatnie treści dotyczących sklepu internetowego, dostępnych w nim towarów, promocjach, rabatach i zniżkach - podmiotom posiadającym Konto Zarejestrowanego Użytkownika

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez utworzenie Konta Zarejestrowanego Użytkownika (rejestrację) czy też złożenie zamówienia w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Podmiot z którym Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę bez podawania przyczyny.

5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
a) wówczas gdy podmiot z którym Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób rażąco naruszający postanowienia niniejszego regulaminu
b) wówczas gdy podmiot z którym Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obu stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zarejestrowanego Użytkownika.

8. Oświadczenia stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, jak również drogą przesyłki listowej skierowanej na adres siedziby Sprzedawcy lub podmiotu z którym Sprzedawca zawarł umowę.

9. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być składane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

10. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w zakresie prowadzonego sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

11. Dla korzystania z usług świadczonych w zakresie prowadzonego sklepu internetowego niezbędnym jest:
-dostęp do Internetu,
-posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail),
-a dodatkowo dla zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego niezbędnym jest posiadanie aktywnego numer telefonu kontaktowego

12. Dla korzystania z usług świadczonych w zakresie prowadzonego sklepu internetowego zalecane jest spełnianie przez system teleinformatyczny korzystającego następujących wymagań technicznych:
- zalecane wymogi dotyczące sprzętu komputerowego: np. karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów, procesor 200MHz, 64MB RAM, łącze internetowe o przepustowości 10 Gb/s.
- zalecane wymogi dotyczące przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome.
13. W celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej sklepu noster.pl, system teleinformatyczny korzystającego powinien mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript, Flash.
14. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

15. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym także z usług serwisu sklepu noster.pl jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód typu wirusy, "robaki" czy konie trojańskie.

16. W celu uniknięcia zagrożeń, ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje w celu łączenia się z internetem, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator serwisu informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym opisywanej w niniejszym regulaminie wiążą się z działalnością hakerską, prowadzącą do włamania się zarówno do systemu komputerowego operatora serwisu, jak też do systemu komputerowego klienta. Pomimo tego informuje się Klientów serwisu, że nie istnieje żaden środek pozwalający na trwałą i całkowitą ochronę przed opisanymi powyżej niepożądanymi działaniami.

§ 3
Informacje o towarach, cenach i kosztach wysyłki

1. Informacje o towarach i cenach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności opis towarów, parametry techniczne i użytkowe, ceny, koszty dostawy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. W zakresie działalności sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż towarów w postaci zamiennych części samochodowych dostępnych w sklepie internetowym, jak również nie wyszczególnionych na stronie internetowej sklepu.

3. W przypadku towarów nie wyszczególnionych na stronie internetowej sklepu istnieje możliwość skierowania zapytania do Sprzedawcy o dostępność konkretnego towaru za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce: „Zapytaj o część”. W przypadku dostępności towaru Sprzedawca udzieli w odpowiedzi szczegółowych informacji o towarze oraz o cenie i kosztach wysyłki. Zawarcie umowy sprzedaży i jej realizacja odbywa się odpowiednio według zasad przewidzianych dla towarów dostępnych na stronie internetowej sklepu tj. przez dokonanie zamówienia w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Prezentowane na stronie internetowej sklepu ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.

5. Koszty wysyłki zamówionego towaru pokrywa Kupujący.

6. Zamawiający uzyskuje informacje o kosztach wysyłki poprzez kliknięcie pola Do koszyka. Koszty wysyłki są zróżnicowane w zależności od ilości zamówionych sztuk, wagi i gabarytów przesyłki. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu koszty wysyłki są wyszczególnione jako osobna pozycja w koszyku zamówienia. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o wysokości kosztów wysyłki. Możliwym jest również sprawdzenie wysokości kosztów wysyłki poprzez kliknięcie pola Do koszyka. Koszty wysyłki są wyszczególnione jako osobna pozycja koszyka.

7. Całkowita kwota jaką obowiązany będzie uiścić Kupujący (cena wraz z kosztami wysyłki) podawana jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 4
Rejestracja:

1. Dokonywanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta Zarejestrowanego Użytkownika i rejestracji.

2. Sprzedawca umożliwia rejestrację i założenie konta na stronie internetowej sklepu, dzięki czemu Zamawiający/Kupujący:
a) ma dostęp do podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów,
b) nie musi wprowadzać swoich danych przy kolejnych zakupach
c) ma możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych

3. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Zarejestrowanego Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Zarejestrowanego Użytkownika

4. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny klikając na pole Zarejestruj się.

5. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła do konta które zostanie utworzone poprzez rejestrację, a także zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. Dokonujący rejestracji może jednocześnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Po dokonaniu wyżej opisanych czynności na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto w sklepie internetowym. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji.

7. Podany w toku rejestracji adres e-mail stanowić będzie login niezbędny do późniejszego zalogowania się na swoje konto w sklepie internetowym.

8. Po zakończonej rejestracji Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z założonego konta w sklepie internetowym poprzez zalogowanie się klikając na pole Zaloguj się. Celem zalogowania się Zarejestrowany Użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, ustanowione w toku procedury rejestracji. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zmiany adresu e-mail oraz hasła.

9. Po zakończonej rejestracji Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie może dokonać edycji swojego profilu w utworzonym koncie sklepu internetowego. W szczególności Zarejestrowany Użytkownik może dodać do swojego profilu dane umożliwiające złożenie zamówienia w sklepie internetowym o których mowa w § 5 ust. 7 pkt. a) i b) niniejszego regulaminu.

§ 5
Warunki usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego

1. Realizacja świadczonych usług w zakresie zawierania umowy sprzedaży odbywa się w dwojaki sposób:

a) poprzez zamówienie towaru za pośrednictwem sklepu internetowego celem otrzymania towaru w formie przesyłki pocztowej wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Płatność ceny i kosztów wysyłki przez Kupującego nie będącego Konsumentem następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień rzeczywistego wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
W przypadku dokonywania zamówienia przez podmiot będący Konsumentem płatność ceny i kosztów wysyłki zgodnie z wyborem klienta może nastąpić z góry w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy albo gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru
b) poprzez zamówienie towaru za pośrednictwem sklepu internetowego celem odebrania towaru w siedzibie Sprzedawcy. Płatność ceny może nastąpić w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy albo gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie oferta wygasa).

3. Umowę sprzedaży zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji zamówienia (oferty) złożonego przez Zamawiającego.

4. Zamówienia na towary wyszczególnione na stronie internetowej sklepu przyjmowane są przez stronę www.noster.pl, za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej sklepu lub poprzez pocztę e-mail: sklep@noster.pl

5. Zamówienia dotyczące towarów niewyszczególnionych na stronie internetowej sklepu przyjmowane są poprzez pocztę e-mail sklep@noster.pl

6. Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej oraz poprzez pocztę e-mail można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym, niezależnie od sposobu dokonywania zamówienia (formularz dostępny na stronie internetowej, e-mail) Zamawiający obowiązany jest podać następujące dane:

a) osoba prywatna (Konsument): imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz ewentualny inny adres do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj), a także ewentualne dodatkowe informacje

b) firma (podmioty nabywające towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej): imię i nazwisko, telefon, adres e-mail osoby zamawiającej oraz informacje dotyczące firmy – dane adresowe firmy (nazwa firmy, NIP, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz ewentualny inny adres do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj), a także ewentualne dodatkowe informacje,

c) dodatkowo, w każdym zamówieniu, niezależnie od sposobu dokonywania zamówienia (formularz dostępny na stronie internetowej, e-mail) Zamawiający obowiązany jest podać specyficzne dane dotyczące zamawianego towaru, jak również szczegółowe informacje dotyczące modelu samochodu do którego zamawianego są części zamienne (nr VIN, rok produkcji, pojemność i rodzaj silnika, moc silnika w KW). Obowiązek ten dotyczy w szczególności towarów nie wyszczególnionych na stronie internetowej sklepu.

8. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień należy:
I. Wybrać produkt ze strony internetowej sklepu, a następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie
Do koszyka
II. Możliwym jest zamówienie kilku towarów, które zostaną wysłane w jednej przesyłce. W tym celu znajdując się na podstronie sklepu internetowego wyświetlającej zawartość koszyka należy kliknąć pole
Kontynuuj zakupy. Możliwym jest również pominięcie tego pola i przejście bezpośrednio do katalogu towarów Motoryzacja/Nowości/Promocje - znajdującego się w zakładce Menu.
III. Zamawiający może usunąć towary z koszyka klikając pole „Usuń produkt z koszyka” oznaczone symbolem „
X
IV. W trakcie składania zamówienia Zamawiający ma możliwość wyboru czy korzysta z opcji:
a) otrzymania towaru przesyłką pocztową:
-ekonomiczną klikając pole
Poczta Polska S.A.
-priorytetową klikając pole
Poczta Polska S.A. priorytet
b) odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy

V. Gdy w koszyku znajduje się komplet zamawianych towarów należy przejść do kolejnego etapu składania zamówienia klikając pole Zamawiam

VI. Klikając pole Zamawiam, Zamawiający zostaje przekierowany do podstrony na której dokonuje wyboru czy dokonuje zamówienia jako:
a) klient zarejestrowany – w tym celu klika na pole
Zaloguj się podając swój e-mail i hasło
b) klient niezarejestrowany – w tym celu Zamawiający klika na pole
Złóż Zamówienie, a następnie wypełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia o których mowa w § 5 ust. 7
Podanie danych jest niezbędne dla przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
c) na tym etapie klient niezarejestrowany ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta na stronie internetowej sklepu oraz kontynuacji dalszej części zamówienia jako klient zarejestrowany poprzez kliknięcie pola
Zarejestruj się
VII. W celu ostatecznego złożenia Zamówienia koniecznym jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego regulaminu

9. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail:
I. Należy wybrać produkt ze strony internetowej sklepu lub dostępny na stanie magazynu sklepu zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy w procedurze Zadaj pytanie, a następnie wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@noster.pl, w której zostaną określone:
a) dane o których mowa w §5 ust. 7
b) dokładne informacje dotyczące zamawianego towaru zgodnie z § 5 ust. 7 pkt. c)
c) sposób realizacji zamówienia (przesyłka pocztowa priorytetowa lub ekonomiczna albo odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy)
d) cena zamawianego towaru, która zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w e-mailu zwrotnym. Podanie danych o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne dla przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

II. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail oznacza, że Zamawiający zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.


§ 6
Realizacja zamówienia

1. W odpowiedzi na złożone zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych wyśle Zamawiającemu wiadomość e-mail na podany przez Zamawiającego adres poczty e-mail lub skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie w celu:
a) Zaakceptowania zamówienia (przyjęcie oferty) i jednoczesnego złożenia oświadczenia przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia (oferty) do realizacji.
b) Odmowy zaakceptowania zamówienia (odrzucenie oferty) z przyczyn określonych w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 5 – w tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy
c) Propozycji zmian (kontroferta) z przyczyn określonych w § 6 ust. 3– w tym przypadku konieczna jest akceptacja kontroferty przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

2. Wraz z e-mailem potwierdzającym zamówienie Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Potwierdzenie jest także dowodem otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia przez Sprzedającego.

3. Wszelkie ustalenia telefoniczne wymagają potwierdzenia przesłanego drogą e-mailową.

4. Przyczyną odmowy zaakceptowania zamówienia lub wystąpienia z propozycją zmian (kontrofertą), o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. b) i c) mogą być okoliczności niezależne od Sprzedawcy, w tym w szczególności brak dostępności towaru.

5. W przypadku odmowy zaakceptowania zamówienia lub wygaśnięcia kontroferty Sprzedawca niezwłocznie zwróci każdą otrzymaną od Zamawiającego kwotę pieniężną.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania zamówienia wzbudzającego uzasadnione wątpliwości. Dotyczy to w szczególności przypadków braku kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu uniemożliwiających jego realizację (brak adresu, brak imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu zamawiającego), jak również podania danych fikcyjnych (np. postacie bajkowe).
7. Dokonując zaakceptowania zamówienia (oferty) Sprzedawca:
- potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia
- składa oświadczenie o otrzymaniu zamówienia
- składa oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjecie oferty)

8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 7 dni.

9. W przypadku zamówienia towaru w formie przesyłki pocztowej na czas oczekiwania Kupującego na przesyłkę składają się:
a)czas realizacji zamówienia
b)czas dostawy przesyłki.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Czas ten należy liczyć od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę, a w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem od dnia wpływu środków uiszczonych przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy.

11. Czas dostawy przesyłki jest niezależny od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się jednak nadać przesyłkę niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po upływie czasu przewidzianego dla realizacji zamówienia o którym mowa w § 6 ust. 9

§ 7
Odbiór i dostawa towaru oraz formy płatności

1. Zamawiający/Kupujący może wybrać następujący sposób odbioru i dostawy towarów oraz płatności :
a) przesyłka pocztowa wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (ekonomiczna/ priorytetowa) - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
b) odbiór w siedzibie Sprzedawcy – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze towaru

2. W przypadku gdy towar ma zostać dostarczony Kupującemu przesyłką pocztową zapłata ceny i kosztów wysyłki przez podmiot niebędący Konsumentem następuje z góry.

3. Sprzedawca zastrzega, iż wysłanie towaru przesyłką pocztową przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego niebędącego Konsumentem ceny oraz kosztów wysyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

5. W pozostałych przypadkach Sprzedawca spełni świadczenie niezwłocznie po zawarciu umowy, stosownie do treści § 5 ust. 3.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień rzeczywistego wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

7. W przypadku płatności gotówką towar wydawany jest przy jednoczesnym dokonaniu zapłaty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

8. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący powinien podać numer zamówienia, swoje dane oraz dane Sprzedawcy.

9. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Zamawiającego/Kupującego fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Aby otrzymać fakturę VAT Zamawiający powinien zamieścić stosowną informację w zamówieniu.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość poprzez sklep internetowy noster.pl, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta) odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a które wskazano poniżej. Ponadto poucza się Klientów jak poniżej:

2. Sklep informuje Klientów, że nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu towarów będących rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a który Sprzedający udostępnia pod następującym linkiem:

4. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Szczegółowe informacje na temat zwrotu towaru po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się na stronie: .

9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedający informuje Klientów, że w przypadku odstąpienia od umowy Klienci są obowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do siedziby Spółki (tzn. ponieść koszty za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki NOSTER WD spółka z o.o. dostarczył towar do Klienta, np. kurierem). Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9
Reklamacja

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy Kupującemu).

2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.

3. Postanowienia działu niniejszego stosuje się odpowiednio do sprzedaży, której stroną nie jest Konsument (inny Zamawiający), z uwzględnieniem przepisów prawa, regulujących kwestię sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami (zwłaszcza Kodeksu Cywilnego).

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Gdy zakupiony przez Kupującego towar posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: NOSTER WD spółka z o.o., ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów .
6. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone:
a) drogą e-mailową na adres sklep@noster.pl
b) przesyłką listową wysłaną na adres siedziby Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o.,

ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o., ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów .

7. Celem złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego o dalszym sposobie postępowania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające właściwą jego weryfikację. Celem ułatwienia i sprawnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko/firma/nazwa Kupującego
b) adres e-mail składającego reklamację/numer telefonu
c) numer i datę zamówienia
d) informacje dotyczące towaru (model, numer fabryczny towaru)
e) opis niezgodności towaru z umową

10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są określone przepisami Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu, jakie nadaje mu ustawa o prawach konsumenta(dotyczy zarówno Konsumentów, jak i pozostałych Zamawiających)§ 10
Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora towarów. W takim przypadku Sprzedawca wręczy Kupującemu dokument gwarancyjny, sporządzony w języku polskim. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub wad towaru o których stanowi § 9 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący może zareklamować produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) lub do Sprzedawcy, który może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy. Zgłoszenie do Sprzedawcy następuje według zasad przyjętych w § 9 ust. 3 niniejszego regulaminu.
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową lub wadami towaru o których stanowi § 9niniejszego regulaminu – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.


§ 11
Dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca prowadzący sklep internetowy noster.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Zamawiających, Kupujących oraz Zarejestrowanych Użytkowników zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, Kupujących, a także Zarejestrowanych Użytkowników, które są niezbędne do należytego wypełniania obowiązków wynikających z zakresu świadczonych usług, w tym wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

3. NOSTER WD spółka z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

4. Dane osobowe Zamawiających, Kupujących, a także Zarejestrowanych Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

- adres e-mail;

- dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

- imię i nazwisko;

- numer telefonu.

6. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

7. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

- adres e-mail;

- dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

- imię i nazwisko;

- numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

- firmę Przedsiębiorcy;

- numer NIP.

8. Przekazanie danych osobowych do NOSTER WD spółka z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

9. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta NOSTER WD spółka z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom NOSTER WD spółka z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

- Podmioty przetwarzające. NOSTER WD spółka z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie NOSTER WD spółka z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym;

- Administratorzy. NOSTER WD spółka z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

10. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

11. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NOSTER WD spółka z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, nie dłużej niż 5 lat od dokonania ostatniej transakcji.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez NOSTER WD spółka z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, i przechowywane są przez okres 5 lat od dokonania ostatniej transakcji.

12. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

13. Dane Zamawiającego, Kupującego podane w zamówieniu, a także Zarejestrowanego Użytkownika wpisane w formularzu rejestracyjnym - zostają wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego www.noster.pl

14. Zamawiającemu, Kupującemu lub Zarejestrowanemu przysługują zgodnie z zapisami RODO następujące prawa:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiada również prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez NOSTER WD spółka z o.o. danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się
za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

- podstawy do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.

15. Zamawiający, Kupujący lub Zarejestrowany może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

16. Przysługuje Zamawiającemu, Kupującemu lub Zarejestrowanemu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

17. W celu realizacji uprawnień wymienionych w § 11 pkt 14 do 16Zamawiający, Zarejestrowany lub Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

a) drogą e-mailową na adres sklep@noster.pl,

b) przesyłką listową wysłaną na adres siedziby Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o., Krakowska 125, 34-120 Andrychów,
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o., ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów.

18. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem.

19. Zamawiający, Kupujący, a także Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zawieranej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Sprzedawca powierza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania wysyłki towaru, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej.

20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji, a także złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym.

21. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
1. nazwisko i imiona lub nazwa firmy,
2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
3. adres do dostawy
4. adres elektroniczny (adres e-mail),
5. numer telefonu
6. numer NIP

22. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Zamawiających, Kupujących, a także Zarejestrowanych Użytkowników.

23. Baza danych osobowych Zamawiających, Kupujących, a także Zarejestrowanych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

24. Dane osobowe Zamawiających, Kupujących, a także Zarejestrowanych Użytkowników sklepu internetowego nie są profilowane, a decyzje dotyczące Zamawiającego, Kupującego lub Zarejestrowanego nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§ 12
Rozstrzyganie sporów:

1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia przez Klientów roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu, a także w sposób i w oparciu o procedury szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

§ 13
Zmiany w regulaminie:


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

2. Informacje o zmianach regulaminu zostaną umieszczone na stronie sklepu internetowego.

3. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie regulaminu drogą mailową. W stosunku do zarejestrowanych użytkowników zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień zarejestrowani użytkownicy proszeni są o wyrejestrowanie się ze sklepu internetowego przed upływem wskazanego 30 dniowego terminu.

4. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl