Zaloguj się

Ustalenia gwarancyjne i reklamacyjne

Reklamacja

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy Kupującemu).

2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.

3. Postanowienia działu niniejszego stosuje się odpowiednio do sprzedaży, której stroną nie jest Konsument (inny Zamawiający), z uwzględnieniem przepisów prawa, regulujących kwestię sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami (zwłaszcza Kodeksu Cywilnego).

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Gdy zakupiony przez Kupującego towar posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: NOSTER WD spółka z o.o., ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów .
6. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone:
a) drogą e-mailową na adres sklep@noster.pl
b) przesyłką listową wysłaną na adres siedziby Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o.,

ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: NOSTER WD spółka z o.o., ul. Krakowska 125, 34-120 Andrychów .

7. Celem złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego o dalszym sposobie postępowania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające właściwą jego weryfikację. Celem ułatwienia i sprawnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko/firma/nazwa Kupującego
b) adres e-mail składającego reklamację/numer telefonu
c) numer i datę zamówienia
d) informacje dotyczące towaru (model, numer fabryczny towaru)
e) opis niezgodności towaru z umową

10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są określone przepisami Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu, jakie nadaje mu ustawa o prawach konsumenta(dotyczy zarówno Konsumentów, jak i pozostałych Zamawiających)

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora towarów. W takim przypadku Sprzedawca wręczy Kupującemu dokument gwarancyjny, sporządzony w języku polskim. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub wad towaru o których stanowi § 9 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący może zareklamować produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) lub do Sprzedawcy, który może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy. Zgłoszenie do Sprzedawcy następuje według zasad przyjętych w § 9 ust. 3 niniejszego regulaminu.
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową lub wadami towaru o których stanowi § 9niniejszego regulaminu – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl